POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych podanych w zwiazku ze współpracą z Partnerem Biznesowym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 2016.04.27 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str 1) (dalej: RODO) informujemy iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest PHU MAX Ewelina Jamorek, ul. Piotrkowska 2, 26-300 Opoczno, NIP 768-128-84-24, REGON 592171272, reprezentowaną przez Ewelinę Jamorek, zwana dalej Administratorem.

2. Dane osobowe podawane w systemie będą przetwarzane przez Administratora w celach:

zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych ( w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;

przekazywania Państwa danych osobowych w ramach PHU MAX na wewnętrzne potrzeby administracyjne ( np w celach księgowych);

zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;

angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;

prowadzenia postepowanw zakresie zgodności;

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za posrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r przepisy RODO tj;
1. art 6 ust. 1 lit. b) RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/ Pani żądanie w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2, pkt 1;
2. art 6 ust. 1 lit c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2 pkt 2), 5);

3. art 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawne uzasadnienie interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w pkt 2 pkt 3), 4);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy PHU MAX, o ile miesci się to zakresie ich obowiazkó słuzobowych. PHU MAX może angazować osoby trzecie (wśród których mogą znajdować się również inne podmioty) do swiadczenia okreslonych usług (np IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie swiadczą usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i moga mieć dostęp do danychosobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług. Dodatkowo, mozemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa przekazać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, funduszom renowym lub organom scigania ) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów firmy PHU MAX.

5. Okres przez który dane będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiazku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiazywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów ( np reklamacji);

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujacych Administratorowi;

c) wypenienia obowiazku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administartora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator bedzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jesli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niz zgoda podstawie prawnej.

6. Prawa przysługujace Pani/Panu w zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

1) prawo dostępu do tresci swoich danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usuniecia danych;

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otzrymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) prawo wniesienia skragi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze wzgledu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8) Prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

7. Niniejsza klauzula informacyjna nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań.

maxfolie.pl - wysokiej jakości taśma spinająca, foliowa, stalowa oraz pakowa. Rękawy i półrękawy foliowe, dyspensery i zapinki do taśmy spinającej